Regulamin

Regulamin konkursu pod nazwą „BiegowaListaPrzebojów”

I. Postanowienia ogólne
1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą „Biegowa Lista Przebojów”.
2. Organizatorem Biegowej Listy Przebojów jest Fundacja Wychowanie przez Sport z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Potockiej 33a/26, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000484644.
3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.biegowalistaprzebojow.pl

II. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Do udziału w konkursie uprawnione są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które ukończyły 16 lat oraz spełniają wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
2. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która zgłosi swoją propozycję do „BiegowejListyPrzebojów” lub odda głos na jedną z podanych propozycji utworów.
3. Uczestnicy konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych dla celów organizacji konkursu.
4. Uczestnicy konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatorów do przetwarzania tych danych dla celów promocyjnych i marketingowych dotyczących konkursu.
5. Nagrodę w konkursie otrzymuje uczestnik, który jako pierwszy zgłosi propozycję utworu (do „BiegowejListyPrzebojów”) i okaże się on Biegową Piosenką Tygodnia.
6. Biegowa Piosenka Tygodnia to zwycięski utwór cotygodniowego głosowania odbywającego się na stronie www.biegowalistaprzebojow.pl
7. Nagrody nie podlegają reklamacji oraz wymianie na inny ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej na wskazany przez siebie adres e-mail w ciągu 48 godzin.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imienia i nazwiska zwycięzcy. Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na publikację.
10. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymania nagrody w konkursie.

III. Przebieg i zasady głosowania
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.
2. Głosowanie rozpoczyna się w każdy czwartek o godzinie 17:30, kończy w każdą środę o godzinie 23:59.
3. W każdym tygodniu podawanych jest pięć utworów, na które można oddawać głos.
4. Podczas każdego głosowania uczestnik może oddać tylko jeden głos na wybrany utwór, zaś może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.
5. Tytuł zwycięskiej piosenki cotygodniowego głosowania ogłaszany będzie podczas czwartkowej audycji „Biegam, bo lubię” na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o godzinie 17:20 oraz na stronie www.biegowalistaprzebojow.pl i/lub fanpage BiegowaListaPrzebojów .
8. Co tydzień, w każdy czwartek, następuje zmiana propozycji pięciu utworów, na które można głosować.
9. Każdy uczestnik może zgłosić swoją propozycję utworu do „BiegowejListyPrzebojów”, poprzez podanie tytułu i wykonawcy na stronie www.biegowalistaprzebojow.pl
10. Zgłaszać można jedną propozycję utworu do listy.
11. Ostateczną listę piosenek biorących udział w głosowaniu tworzy Organizator.
12. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook, głosowanie za pomocą fikcyjnych kont), mające na celu pozyskanie głosów w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego głos lub/i propozycje utworu z Konkursu.
IV. Postanowienia końcowe
1. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci Internetu powstałych z winy operatorów i dostawców sieci internetowej.
3. Potencjalna wizualna prezentacja nagrody w konkursie nie zawsze jest identyczna z rzeczywistą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany koloru lub modelu przy zachowaniu wartości nagrody.
4. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 nr 201, poz. 1540 z późniejszymi zmianami).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie trwania Konkursu. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronach internetowych.
7. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.